دعا

از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان/ باشد کزان میانه یکی کارگر شود

تیر 93
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
مرداد 89
4 پست